Spracovanie osobných údajov

Vážená pani, Vážený pán, žiadame o udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba po dobu trvania zmluvného vzťahu a k uplatneniu s nimi spojenými právnymi nárokmi (napríklad záručná doba). V prípade, že sa našim zákazníkom nestanete, bude Váš súhlas platiť 2 roky od jeho udelenia.

Identifikačné údaje správcu

Adriana Peštiová, Rimava 1062/15, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 51754002, DIČ: 1124474142 (ďalej len "správca").

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonný dôvod spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ( ďalej len ..nariadenie“ ).

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný tomuto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len ,,nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením zmluvy.  Účelom spracovania Vašich údajov je zasielanie obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom voči Vašej osobe.

Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú pre účely archivácie, podľa príslušných všeobecných záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými predpismi.  Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom uložené sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov v prípade plnenia zmluvy, budú zasielané spoločnosti a inej osobe podieľajúcej sa na dodaní tovaru alebo realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty zaisťujúce marketingové služby a personalizovanú reklamu pre správcu:

  • Facebook, (Facebook.com), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, No. IE9692928F
  • Google, Google Analytics, Google Adwords, Google Adform (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedziť ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov ) plnenie zmluvy ).

V prípade zasielania obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@apjewellery.sk.

Pokiaľ by ste sa domnieval/a, že spracovávaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo zo strany správcu splniť.

Zasielanie obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonná ani zmluvná požiadavka a nie je ani požiadavka, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátanie profilovaniu ak sa profilovanie týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Používanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Zobraziť viac o cookies.