Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 FO-Podnikateľ Adriana Peštiová so sídlom na adrese Rimava 1062/15, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 51754002, DIČ: 1124474142 (ďalej tiež len „predajca“ ) je online predajcom ručne vyrábaných šperkov a doplnkov (ďalej len „tovar“), a to na internetovej adrese www.apjewellery.sk.  Kontakt: info@apjewellery.sk.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom a zákazníkom pri internetovom predaji tovaru. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, uzavretou kúpnou zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3 V kúpnej zmluve je možné zjednať ustanovenia odlišné od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. V takomto prípade má prednosť ustanovenie zjednané v kúpnej zmluve.

1.4 Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z., v platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  (zákon č. 102/2014 Z. z., v platnom znení) (ďalej len „ZOS pri predaji tovaru a poskytovaní služieb“). Pokiaľ je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení), prípadne obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

1.5 Tieto obchodné podmienky môžu byť predajcom kedykoľvek upravované a menené. Tieto úpravy a zmeny sa nedotýkajú zmluvných vzťahov založených v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.

2. Vymedzenie pojmov

2.1 Zmluva – kúpna zmluva, kde na jednej strane vystupuje predajca a na druhej strane zákazník.

2.2 Predajca – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo ponúka tovar k jeho predaji.

2.3 Zákazník – (i) zákazníkom môže byť spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická či právnická osoba, ktorá kupuje tovar za iným účelom než pre podnikanie s týmto tovarom; (ii) zákazníkom môže byť tiež podnikateľ, ktorý využíva služby za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.

2.4 Uzatvorenie zmluvy – objednávka zákazníka je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväzného súhlasu predajcu zákazníkovi s týmto návrhom (prijatím objednávky zo strany predajcu); od tohto okamžiku medzi predajcom a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Automaticky zasielaný informatívny prepis objednávky sa nepovažuje za potvrdenie objednávky zo strany predajcu.

2.5 Tovar – tovarom sú všetky produkty ponúkané k predaji Predajcom na jeho internetových stránkach www.apjewellery.sk. za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

3. Informácie o uzatvorenej kúpnej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

3.1 Odoslaním objednávky (tj. návrhu zmluvy) zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy.

3.2 Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.apjewellery.sk.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 Osobné údaje zákazníka budú spracovávane v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) – ďalej len „Nariadenie“ – a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.2. Správcom osobných údajov zákazníka je predajca.

4.3 Účelom spracovania osobných údajov zákazníka je splnenie záväzku predajcu vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Ďalšími účelmi spracovania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely a plnenie zákonných povinnosti.

4.4 Osobné údaje zákazníka  budú spracovávané v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, IČ, DIČ)
Kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefónne číslo)
Informácie o nákupných zvyklostiach
IP adresa

4.5 Doba spracovania osobných údajov: po dobu 5 rokov od splnenia kúpnej zmluvy pre určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ďalej ma predajca povinnosť osobné údaje zákazníka ďalej uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia v rámci účtovníctva a archivovať 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia daňový doklad. V prípade, že zákazník udelí predajcovi súhlas so zasielaním obchodných zdelení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

4.6 Osobné údaje zákazníka nebudú predávané tretím osobám, s výnimkou:

 • IT špecialistov, zaisťujúcich prevádzku e-shopu www.apjewellery.sk, marketingové analýzy a e-mailing,
 • dopravcov v prípade zasielania tovaru,
 • poskytovateľom platobných služieb.

4.7 Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov predajcom má zákazník nasledujúce práva:

 • právo požadovať prístup k svojím osobným údajom;
 • právo požadovať opravu svojich osobných údajov;
 • právo požadovať výmaz svojich osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
 • právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku, právo podať sťažnosť.

Zákazník môže svoje práva uplatniť na emailovej adrese info@apjewellery.sk prípadne dopisom na adresu sídla predajcu.

4.8 Spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu predajcu (správcu). Predajca má teda možnosť zasielať zákazníkovi na e–mail, aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu, ponuky obdobného tovaru a služieb, ktoré zákazník zakúpil. Zasielanie týchto ponúk môže zákazník kedykoľvek odmietnuť, a to kliknutím na príslušný výslovný odkaz v ponuke.

4.9 Predajca vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.apjewellery.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol vstup na internetové stránky vykonaný). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok poskytovateľa služieb.

4.10 Všetky materiály a informácie na stránkach predajcu sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použite alebo upravované bez súhlasu predajcu.

4.11 Internetové stránky predajcu môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; predajca nie je zodpovedný za obsah takýchto internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

5. Predmet zmluvy

5.1 Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok predajcu dodať tovar popísaný v zmluve (teda objednávke a jej potvrdení) a záväzok objednávateľa tovar prevziať a zaplatiť za neho predajcovi dohodnutú cenu. Zmluvný vzťah vzniká medzi zákazníkom a predávajúcim doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi (tj. okamžikom uzatvorenia zmluvy.)

5.2 Zákazník môže objednať konkrétny tovar z aktuálnej ponuky predajcu. Táto ponuka je zverejnená na internetových stránkach predajcu www.apjewellery.sk.

6. Objednávka

6.1 Objednávka predstavuje jednostranný návrh zákazníka na uzatvorenie zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru uvedeného v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Zákazník je vyplnenou a odoslanou objednávkou viazaný. Objednávku tovaru je možné vykonať prostredníctvom internetových stránok predajcu www.apjewellery.sk.

6.2 Predajca zašle potvrdenia objednávky prostredníctvom emailu, ktorý zákazník uvedie v objednávke. Toto potvrdenie obsahuje kontaktné údaje, presný popis a počet objednaného tovaru, konečnú cenu, spôsob a termín prevzatia či dodania tovaru a dohodnutý spôsob zaplatenia.

7. Predanie a prevzatie tovaru

7.1 Predajca tovar zákazníkovi doručí zásielkou. Spôsob prevzatia tovaru zvolí zákazník v objednávkovom formulári. Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať.

7.2 Predajca doručuje tovar prostredníctvom poštovej služby Slovenská pošta. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári. Tovar je vždy poriadne zabezpečený obalom chrániacim ho pred poškodením v priebehu dodania.

7.3 V prípade, kedy je tovar zaslaný, môže zákazník zvoliť medzi platbou bankovým prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány STRIPE priamo pri odosielaní objednávky.

7.4 Pokiaľ predajca dodáva tovar zásielkou, hradí náklady na zásielku zákazník. O presnej výške týchto nákladov je zákazník pri vyplňovaní objednávkového formulára informovaný.

8. Cena a platobné podmienky

8.1 Cena ponúkaného tovaru je vždy uvedená na internetových stránkach predajcu. Cena tovaru podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby a na faktúre priloženej k tovaru. Cena je vždy uvedená konečná vrátané všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena môže byť zákazníkom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese www.apjewellery.sk  tj. bankovým prevodom alebo online prostredníctvom služby platobnej brány STRIPE. Zákazník za použitie tejto služby neplatí.

8.2 Platba musí byť vykonaná v eurách. V prípade úhrady bankovým prevodom hradí zákazník všetky bankové poplatky, tak aby predajcovi bola zjednaná cena za tovar pripísaná na jeho účet v plnej výške.

8.3 K cene poskytovanej služby (viď predchádzajúci odstavec) budú  pripočítané náklady za doručenie objednaného tovaru, stanovené v závislosti na spôsobu zvolenej dopravy:

 • v rámci Slovenska kupujúci hradí poplatok vo výške 3.50 EUR,
 • v rámci Českej republiky kupujúci hradí poplatok vo výške 6 EUR,
 • v rámci Európy kupujúci hradí poplatok vo výške 7.50 EUR
 • v rámci ostatných krajín sveta kupujúci hradí poplatok vo výške 10 EUR.

8.4 V prípade využitia zľavového kupónu, zľavového kódu alebo inej promo akcie podmienenej utratením čiastky v určitej výške (ďalej len „promo akcie“), si predajca vyhradzuje právo, v prípade, že faktická hodnota objednávky klesne pod čiastku podmienenú pre čerpanie promo akcie, neuplatniť zvýhodnenie promoakcie.

9. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

9.1 Predajca je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • Z dôvodov hrubého porušenia povinností zákazníka vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V takomto prípade má predajca nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzavretej zmluvy stanovených paušálne ako 30% z ceny služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje aj emailová forma.

9.2 Zákazník má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • 9.2.1 V prípade hrubého porušenia povinností predávajúceho, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy.
 • 9.2.2 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa zákazník rozhodne využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predajcovi najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru.

9.3 Zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 9.2.1 a bodu 9.2.2 môže tovar vrátiť prostredníctvom vyplnením formulára TU zaslaním spolu s tovarom a faktúrou na adresu:

Adriana Peštiová
Rimava 1062/15
97901 Rimavská Sobota

(Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku)

10. Reklamácia

10.1 Predajca je povinný zákazníkovi zaistiť odovzdanie tovaru v súlade s uzavretou zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.2 Ak predajca nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je zákazník povinný vady poskytnutého tovaru u predajcu reklamovať bez zbytočného odkladu. V prípade, že tovar nebol vôbec doručený, je zákazník povinný podať reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, kedy mal byť tovar doručený.

10.3 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína bežať dňom doručenia tovaru zákazníkovi. Záruka sa nevzťahuje na materiálové alebo výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou či úmyselným poškodením.

10.4 Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomnou formou vyplnením formulára TU a zaslaním spolu s tovarom a faktúrou na adresu:

Adriana Peštiová
Rimava 1062/15
97901 Rimavská Sobota

(Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku)

Reklamovaný tovar nám prosím pošlite riadne zabalený proti poškodeniu pri preprave a očistite ho od prípadných nečistôt.

10.5 Predajca reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie predajca zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného konania rozumie aj emailová forma.)

10.6 V prípade, že zákazník riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie závad kupovaného tovaru, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenie od zmluvy z dôvodu na strane predajcu, má zákazník právo na vrátenie uhradenej ceny tovaru.

10.7 Každý zákazník je oprávnený sa v prípade neuznanej reklamácie, alebo akéhokoľvek iného sporu s predajcom obrátiť na nezávislé centrum riešenia spotrebiteľských sporov  Slovenskej obchodnej inšpekcie a zahájiť bezplatný proces mimosúdneho konania. Podrobnosti o podmienkach a spôsobe zahájenia mimosúdneho konania nájdete na stránkach www.soi.sk.

11. Vrátenie tovaru

11.1 Pri nákupe cez internetový obchod môžete tovar vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.

11.2 Zákazník môže uplatniť vrátenie tovaru písomnou formou vyplnením formulára TU a zaslaním spolu s tovarom a faktúrou na adresu:

Adriana Peštiová
Rimava 1062/15
97901 Rimavská Sobota

(Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku)

11.3 V prípade vrátenia tovaru Vám vrátime plnú cenu tovaru a to najneskôr do 14 dní od vlastného spätného doručenia/odovzdania tovaru.

11.4 V súlade s ustanovením § 10, odst. 3., ZOS pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, si v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmene tovaru v lehote 14 dní podľa odst. 11.1 hradí vzniknuté náklady na vrátenie tovaru zákazník sám.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú účinné od 1.1.2021

ADRIANA PESTI JEWELLERY